gachhaiquan@gmail.com / 02413 501 895 / 093 106 3333
Gạch Hải Quân

Quản lý chất lượng

Gạch Hải Quân đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, đây là Giá trị cốt lõi cũng là cơ sở để Công ty khẳng định thương hiệu trên thị trường VLXD. Với chúng tôi, chất lượng công trình của các đối tác là điều quan trọng nhất.

Chính vì vậy, quy trình sản xuất và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ở Gạch Hải Quân được thực hiện một cách nghiêm túc. Theo định kỳ, tất cả sản phẩm của công ty đều qua kiểm tra tại các đơn vị kiểm định chuyên môn như Tổng cụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Vật liệu xây dựng.

Hiện tại, toàn bộ chủng loại sản phẩm của Gạch Hải Quân đều đạt và vượt tiêu chuẩn chất lượng của bộ Xây dựng (TCVN 6477:2016).

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hải Quân áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho toàn bộ phòng ban trong công ty từ ngày 03/06/2016.